ГЕГ-ЫН ДАРГЫН 2015 ОНЫ А/73 ТООТ ТУШААЛ

Журам


ҮНДЭСНИЙ КОДОД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2011-207-д/

 

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

ДАРГЫН ТУШААЛ

ҮНДЭСНИЙ КОДОД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр                                                                        Дугаар А/73                                                                         Улаанбаатар хот   

 

  

  

Гаалийн тухай хуулийн 268.1.8 дахь заалт, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 21.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2011 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 207 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд үндэслэсэн гадаад худалдааны барааны ангиллын жагсаалт” дахь зарим үндэсний кодод оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Үндэсний кодод оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд хэрэглэхийг гаалийн газар, хороодын дарга нарт болон гаалийн харилцаанд оролцогчдод үүрэг болгосугай.

3.Тушаалыг 2015 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

4.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга / Н.Энхцогт/ -д даалгасугай.

 

 

 

 

                              ДАРГА                                     Б.ЦЭНГЭЛ

ГЕГ-ын даргын 2015 оны

А/73 дугаар тушаалын

хавсралт

“БАРААГ ТОДОРХОЙЛОХ, КОДЛОХ УЯЛДУУЛСАН СИСТЕМД ҮНДЭСЛЭСЭН

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРААНЫ АНГИЛЛЫН ЖАГСААЛТ”-ЫН

ЗАРИМ ҮНДЭСНИЙ КОДОД ОРУУЛАХ

 НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

Д

Мөр

Үнд.

код

Барааны бичиглэл

Хэмжих нэгж

Описание товаров

Description of goods

27-р БҮЛЭГ

 

Мөр 2701.11, 2701.12, 2701.19г дараах байдлаар өөрчлөх:

1

   
  • Нунтагласан эсвэл нунтаглаагүй, бөөмнөрүүлээгүй чулуун нүүрс:
 

 Уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный:

– Coal, whether or not pulverized, but not agglomerated:

2

 

2701.11

 

— Ягц нүүрс (антрацит):

 

— Антрацит:

— Anthracite:

3

 

 

— Боловсруулаагүй:

 

 

— Сырой:

— Row:

4

 

2701.11

11

—- Антрацит

 

кг

—- Антрацит

—- Anthracite

5

2701.11

12

—- Хагас антрацит

кг

—- Полуантрацит

—- Semi-anthracite

6

   

— Баяжуулсан:

 

 

— Обогащенный:

— Treated:

7

2701.11

21

—- Антрацит

кг

—- Антрацит

—- Anthracite

8

2701.11

22

—- Хагас антрацит

кг

—- Полуантрацит

—- Semi-anthracite

9

2701.12

 

— Битумжсан нүүрс:

 

— Уголь битуминозный:

— Bituminous coal:

10

 

 

— Боловсруулаагүй:

 

 

— Сырой:

— Row:

11

2701.12

11

—- Коксжих нүүрс

кг

—- Уголь коксующийся

—- Coking coal

12

2701.12

12

—- Сул коксжих нүүрс

кг

—- Уголь слабококсующийся

—- Semisoft coking coal

13

2701.12

13

—- Коксжих чанаргүй нүүрс /эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор илчлэгийн хэмжээ 5833 ккал/кг-тай тэнцүү эсвэл түүнээс их байх/

кг

—- Уголь некоксующийся              /с предельной теплотой сгорания (в пересчете на влажную беззольную основу) не менее 5833 ккал/кг /

—- Non coking coal /a calorific value limit (on a moist, mineral-matter free basis) equal to or greater than   5,833 kcal/kg/

14

   

— Баяжуулсан:

 

— Обогащенный:

— Treated:

15

2701.12

21

—- Коксжих нүүрс

кг

—- Уголь коксующийся

—- Coking coal

16

2701.12

22

—- Сул коксжих нүүрс

кг

—- Уголь слабококсующийся

—- Semisoft coking coal

17

2701.12

23

—- Коксжих чанаргүй нүүрс /эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор илчлэгийн хэмжээ 5833 ккал/кг-тай тэнцүү эсвэл түүнээс их байх/

 

кг

—- Уголь некоксующийся              /с предельной теплотой сгорания (в пересчете на влажную беззольную основу) не менее 5833 ккал/кг /

—- Non coking coal /a calorific value limit (on a moist, mineral-matterfree basis) equal to or greater than 5,833 kcal/kg/.

18

2701.19

 

— Бусад нүүрс:

 

— Уголь прочий:

— Other coal:

19

2701.19

10

—  Коксжих чанаргүй нүүрс /эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор илчлэгийн хэмжээ 5833 ккал/кг-аас бага байх/

кг

— Уголь некоксующийся                /с предельной теплотой сгорания (в пересчете на влажную беззольную основу)  менее 5833 ккал/кг /

— Non coking coal /a calorific value limit (on a moist, mineral-matterfree basis) less than 5,833 kcal/kg/

20

2701.19

90

— Бусад нүүрс

кг

— Уголь прочий

— Other coal

 

 

 

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР